Fortrolighedspolitik

Bonusways behandling af persondata vil altid ske i henhold til Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Version 3, opdateret 31.7.2021

1. Dataansvarlig

Bonusway Oy
Kalevankatu 30
00100 Helsinki
Finland
admin@bonusway.com

2. Databeskyttelsesrådgiver

Ville Laitinen
Bonusway
Kalevankatu 30
00100 Helsinki
admin@bonusway.com

3. Cookies

Bonusway bruger cookies, der lagres på brugerens computer gennem vedkommendes webbrowser. Disse cookies kan bruges til at gøre brugeroplevelsen af Bonusway-tjenesten smidigere og til at identificere den specifikke browser og vise indhold, som er specifikt for brugeren af den pågældende browser.

Ved hjælp af cookies kan informationen og tilbuddene på vores webside optimeres i forhold til brugeren. Cookies gør det muligt for os at genkende brugerne af vores webside, hvilket har til formål at gøre brugen af vores hjemmeside lettere for den enkelte bruger.

Brugeren kan når som helst fravælge brugen af cookies gennem vores webside via indstillingerne i browseren, og kan dermed permanent forhindre anvendelsen af cookies. Cookies, som allerede er gemt i browseren, kan slettes når som helst. Dette er muligt i alle populære browsere. Hvis brugeren deaktiverer cookies i browseren, vil alle funktioner på vores webside ikke fungere optimalt.

4. Indsamling af generelle oplysninger

Bonusways service indsamler generelle oplysninger, når en brugers browser “ringer op” til websiden. Disse generelle oplysninger gemmes i serverens log-filer. Følgende kan indsamles: (1) browserens type og version, (2) operativsystemet, som brugeren anvender, (3) den webside, som brugerens system når vores system gennem, (4) dato og tidspunkt for besøget på vores webside, (5) IP-adresse og (6) øvrige, lignende oplysninger, som kan bruges til din fordel i tilfælde af angreb på vores it-systemer.

Bonusway vil ikke bruge disse oplysninger til at evaluere brugeren. Derimod er disse oplysninger nødvendige for at opretholde levedygtigheden af vores it-systemer og webside-teknologi, samt kunne udlevere nødvendige oplysninger til myndighederne ved strafferetslig retsforfølgelse i tilfælde af cyber-attack. De anonyme oplysninger fra server log-filerne gemmes separat fra alle personlige oplysninger givet af brugeren.

5. Tilmelding

Brugeren har mulighed for at tilmelde sig Bonusways service med personlige oplysninger. Hvilke personlige oplysninger, som overføres til Bonusway, afgøres af tilmeldingsblanketten. De personlige oplysninger, som brugeren angiver, indsamles og gemmes udelukkende til internt brug af Bonusway. Bonusway kan overføre en del af disse oplysninger til en eller flere behandlere (fx en betalingsudbyder), som også bruger persondata til internt brug, som kan henføres til Bonusway.

Ved tilmelding til Bonusway vil brugerens IP-adresse og dato og tidspunkt for tilmelding blive lagret. Lagring af disse oplysninger er nødvendig for at forhindre misbrug af vores service, og, hvis nødvendigt, for at gøre det muligt at undersøge begåede lovovertrædelser. Med andre ord er lagring af disse oplysninger nødvendig for at gøre Bonusway så sikker som muligt. Disse oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart, medmindre der findes en lovmæssig forpligtelse til at videregive disse oplysninger, eller hvis overførslen behøves i forbindelse med strafferetlig retsforfølgning.

Brugertilmelding, med frivillig oplysning af persondata, har til hensigt at gøre det muligt for Bonusway at tilbyde brugerindhold eller -tjenester, som kun kan tilbydes tilmeldte brugere pga. gældende omstændigheder. Tilmeldte personer kan når som helst ændre de personlige oplysninger, som blev angivet ved tilmelding, eller få dem slettet fra Bonusways datalager.

Efter anmodning er Bonusway til enhver tid forpligtet til at oplyse en bruger om, hvilke oplysninger, der er lagret om brugeren. Desuden skal Bonusway rette eller slette persondata, hvis brugeren anmoder om det, medmindre der findes en lovmæssig forpligtelse til at gemme oplysningerne. En databeskyttelserådgiver, der er specielt udpeget i denne fortrolighedspolicy, samt samtlige Bonusways medarbejdere, er til rådighed for brugeren i denne henseende som kontaktpersoner.

6. Sporing af nyhedsbreve

Bonusways nyhedsbreve indeholder såkaldte tracking pixels. En tracking pixel er et lille grafisk element, som er indlejret i e-mails, der sendes i HTML-format, for at gøre det muligt at registrere og analysere log-filer. Det gør det muligt at lave statistiske analyser for at bedømme effekten af online markedsføringskampagner. Ved hjælp af de indlejrede tracking pixels, kan Bonusway se, om en e-mail blev åbnet af en bruger, og hvilke links i e-mailen, der blev klikket på af brugerne.

Persondata, som indsamles ved hjælp af tracking pixels i nyhedsbreve, lagres og analyseres af Bonusway for at optimere nyhedsbreve og løbende tilpasse indholdet i kommende nyhedsbreve til brugerens interesse. Disse personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart. Brugere er til enhver tid berettiget til at ophæve sit samtykke til markedsføring, som blev givet ved tilmelding til Bonusway. Når brugeren trækker sit samtykke tilbage, vil disse personoplysninger blive slettet af Bonusway. Bonusway anser automatisk framelding af nyhedsbreve som en tilbagekaldelse af samtykke.

7. Kontakt til Bonusway

Hvis en bruger kontakter Bonusway per e-mail, eller via en blanket på hjemmesiden, vil de personoplysninger, som angives af brugeren, automatisk blive gemt. Personoplysninger, som en bruger oplyser frivilligt til Bonusway, vil blive gemt med henblik på at behandle eller kontakte brugeren. Disse personoplysninger bliver ikke videregivet til tredjepart.

8. Rutinemæssig sletning af persondata

Bonusway skal kun behandle og gemme brugeres persondata i en periode, som er nødvendig for at opnå formålet med lagringen, eller så længe det er tilladt i henhold til europæisk lovgivning eller anden lovgivning, som Bonusway er underlagt.

Hvis der ikke findes et gyldigt formål med lagringen, eller hvis en gyldig lagringsperiode angivet af europæisk lovgivning udløber, vil disse personoplysninger blive rutinemæssigt slettet i overensstemmelse med de lovmæssige krav.

9. Brugerens rettigheder

9a. Ret til bekræftelse

Hver bruger er ifølge europæisk lovgivning berettiget at få udleveret bekræftelse fra Bonusway på, hvorvidt persondata vedrørende den pågældende person bliver behandlet af Bonusway eller ej. Hvis en bruger vil benytte sig af denne ret, kan vedkommende når som helst kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller en anden medarbejder på Bonusway.

9b. Ret til adgang

Hver bruger har ifølge europæisk lovgivning til enhver tid ret til at få udleveret information om hans eller hendes persondata, som lagres, samt en kopi af denne information. Desuden giver de europæiske regler og direktiver brugeren adgang til følgende information:

 • formålet med behandlingen;
 • den type persondata, som det gælder;
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, som de gemte personoplysninger vil blive udleveret til, specielt modtagere i tredjelande eller internationale organisationer;
 • når muligt, den påtænkte periode, som persondata vil blive gemt i, eller, hvis ikke muligt, de kriterier, som bruges til at afgøre den periode;
 • tilstedeværelsen af brugerens ret til at anmode om ophævning af samtykke eller sletning af persondata, eller anmode om begrænsning af behandling af persondata vedrørende brugeren, eller til at indvende mod behandling;
 • tilstedeværelsen af brugerens ret til indgive en klage til en overvågende myndighed;
 • hvor persondata ikke indsamles fra brugeren, samt tilgængelig information om kilden;
 • tilstedeværelsen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, som der henvises til i artikel 22, stk. 1 og 4 af Persondataforordningen, og meningsfuld information om logikken bag, såvel som betydelsen og tiltænkte konsekvenser af behandlingen for brugeren.

Ydermere skal en bruger have ret til at få udleveret information om, hvorvidt persondata overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvor det er tilfældet, skal brugeren have ret til at blive informeret om passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.

Hvis en bruger ønsker at benytte sig af retten til adgang, kan han eller hun når som helst kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller en anden medarbejder på Bonusway.

9c. Ret til berigtigelse

Den registrerede har ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Under hensyntagen til formålet med behandlingen skal brugeren have ret til at få afsluttet ufuldstændige personoplysninger, ved at levere de supplerende oplysninger.

Hvis en bruger ønsker at benytte retten til berigtigelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller en anden medarbejder på Bonusway.

9d. Ret til sletning (“retten til at blive glemt”)

Hver bruger har ret til at få sine personoplysninger slettet og ikke længere behandlet af Bonusway, og Bonusway har pligt til at slette personoplysningerne, når et af følgende grundlag gør sig gældende, forudsat at behandlingen af oplysningerne ikke længere er nødvendig:

 • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet eller på anden måde behandlet;;
 • En bruger har trukket sit samtykke tilbage i henhold til punkt (a) i artikel 6, stk. 1 af persondataforordningen, eller punkt (a) af artikel 9, stk. 2 af persondataforordningen, og hvor der ikke længere findes noget andet juridisk grundlag for behandlingen;
 • En bruger gør indsigelse mod behandlingen in henhold til artikel 21, stk. 1 af persondataforordningen, og der foreligger intet legitimt grundlag for behandlingen, eller brugeren gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2 af persondataforordningen;
 • Personoplysningerne er blevet behandlet i strid med persondataforordningen;
 • Personoplysningerne skal slettes i overensstemmelse med de lovmæssige skyldigheder, der gør sig gældende i EU eller i lovgivningen i den medlemsstat, som Bonusway er underlagt;
 • Personoplysningerne er indsamlet i forbindelse med tilbuddet om informationssamfundstjenester, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1 i persondataforordningen.

Hvis en af de ovennævnte grunde gælder, og en bruger ønsker at kræve sletning af personlige oplysninger, der er gemt af Bonusway, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller en anden medarbejder på Bonusway. Den dataansvarlige eller en anden medarbejder på Bonusway skal straks sørge for, at sletningsanmodningen overholdes.

Hvor Bonusway har offentliggjort personlige oplysninger og i henhold til artikel 17 stk. 1, er forpligtet til at slette personoplysningerne, skal Bonusway, under hensyntagen til tilgængelig teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen, gennemføre rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at informere andre, som behandler vedkommendes oplysninger, om at brugeren har anmodet om sletning af links til, eller kopier af, de pågældende oplysninger. Den dataansvarlige for Bonusway eller en anden medarbejder vil arrangere de nødvendige foranstaltninger.

9e. Ret til begrænsning

Hver bruger skal ifølge europæisk lovgivning have ret til at anmode Bonusway om begrænsning af behandling af vedkommendes personoplysninger, når et af følgende punkter gælder:

 • Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af brugeren i en periode, der gør det muligt for Bonusway at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne;
 • Behandlingen er ulovlig, og brugeren modsætter sig sletningen af de personlige oplysninger og anmoder i stedet om begrænsning af deres brug i stedet;
 • Bonusway har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandlingen, men de kræves af brugeren for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;
 • Brugeren har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1 i persondataforordningen i afventning af bekræftelse af, om de legitime begrundelser for Bonusway tilsidesætter brugerens.

Hvis en af de ovennævnte betingelser er opfyldt og en bruger ønsker at begrænse behandlingen af personoplysninger, der er opbevaret af Bonusway, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores dataansvarlige eller en anden medarbejder på Bonusway. Den dataansvarlige for Bonusway eller en anden medarbejder vil arrangere begrænsningen af behandlingen.

9f. Ret til dataportabilitet

Hver bruger skal ifølge europæisk lovgivning have ret til at få udleveret de personlige oplysninger om ham eller hende, som blev leveret til en dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt, og maskinlæsbart format. Han eller hun har ret til at videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra Bonusway, hvortil personoplysningerne er givet, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1 i persondataforordningen eller punkt a), i artikel 9, stk. 2 af persondataforordningen eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1 i persondataforordningen, og behandlingen foregår på automatiske måder, så længe behandling ikke er nødvendig for udførelse af en opgave udført af almen interesse eller i udøvelse af officiel myndighed i Bonusway.

Endvidere har brugeren ved udøvelsen af hans eller hendes ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1 i persondataforordningen, ret til at få personoplysninger overført direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvor det er teknisk muligt, og når det ikke har nogen negativ indflydelse på andres rettigheder og friheder.

For at hævde retten til dataportabilitet kan brugeren til enhver tid kontakte databeskyttelsesrådgiveren udpeget af Bonusway eller en anden medarbejder.

9g. Ret til indsigelse

Brugeren har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser.

Bonusway må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for brugerens interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis Bonusway behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har brugeren til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis brugeren gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, vil Bonusway ikke længere behandle personoply­sningerne til dette formål.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, har brugeren ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende den pågældende, medmindre behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse.

I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan brugeren udøve sin ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

9h. Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Hver bruger har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende, så længe afgørelsen ikke: (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem brugeren og en dataansvarlig, eller (2) er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den Bonusway er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, eller (3) er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem bruger og Bonusway, eller (2) det er baseret på brugerens udtrykkelige samtykke, skal Bonusway gennemføre passende foranstaltninger til beskyttelse af brugerens rettigheder og friheder og legitime interesser, i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra Bonusway, for at udtrykke sit synspunkt og bestride beslutningen.

Hvis brugeren ønsker at udøve rettighederne vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid henvende sig direkte til vores databeskyttelserådgiver eller en anden medarbejder på Bonusway.

9i. Ret til tilbagetrækning af samtykke

Hver bruger har til enhver tid ret til at trække sit samtykke til behandling af vedkommendes personoplysninger tilbage.

Hvis brugeren ønsker at udøve retten til at inddrage samtykket, kan han eller hun til enhver tid henvende sig direkte til vores databeskyttelsesrådgiver eller en anden medarbejder på Bonusway.

10. Facebook

Tjenesten Bonusway har integrerede komponenter fra virksomheden Facebook.

Facebook er et socialt netværk. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer, eller gøre det muligt for internettet at levere personlig eller forretningsrelateret information. Facebook giver brugerne af sociale netværk mulighed for at inkludere oprettelsen af private profiler, uploade billeder og netværk via venneanmodninger.

Operationsselskabet Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Via integrationen mellem Bonusway og Facebook kan Facebook modtage information om et besøg i vores service af brugeren.

Facebook kan placere en cookie på brugerens enhed. Definitionen af cookies er forklaret ovenfor.

Facebook er aktiveret til at analysere brugen af vores hjemmeside. I løbet af denne tekniske procedure kan virksomheden Facebook få viden om personlige oplysninger, som f.eks. brugerens IP-adresse.

Personoplysninger, herunder brugerens IP-adresse, kan sendes til Facebook i USA. Disse personoplysninger gemmes af Facebook i USA. Facebook kan videregive disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.

Brugeren kan, som ovenfor nævnt, til enhver tid forhindre, at cookies indstilles via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte indstillingen af cookies eller vælge at slette allerede gemte cookies.

Databeskyttelsesretningslinjen offentliggjort af Facebook, som er tilgængelig på https://facebook.com/about/privacy/, giver information om indsamling, behandling og brug af personoplysninger via Facebook. Derudover er det forklaret der, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte brugerens privatliv. Derudover stilles forskellige konfigurationsmuligheder til rådighed for at tillade eliminering af dataoverførsel til Facebook, f.eks. Facebook-blockeren af udbyderen Webgraph, som kan fås under http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Disse applikationer kan bruges af brugeren til at eliminere en dataoverførsel til Facebook

11. Google Analytics

I sin tjeneste har Bonusway integreret komponenten Google Analytics.

Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling og analyse af data om adfærd hos besøgende på websider.

Operativselskabet i komponenten Google Analytics er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google kan placere en cookie på brugerens enhed. Definitionen af cookies er forklaret ovenfor

Google er i stand til at analysere brugen af vores hjemmeside. I løbet af denne tekniske procedure kan virksomheden Google få viden om personlige oplysninger, som f.eks. brugerens IP-adresse.

Personlige data, herunder brugerens IP-adresse, kan sendes til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.

Brugeren kan, som ovenfor nævnt, til enhver tid forhindre, at cookies indstilles via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte indstillingen af cookies eller vælge at slette allerede gemte cookies.

Derudover har brugeren mulighed for at gøre indsigelse mod en samling data, der genereres af Google Analytics, som er relateret til brugen af ​​denne hjemmeside, samt behandling af disse data af Google og muligheden for at udelukke sådanne. Til dette formål skal brugeren downloade en browser-tilføjelse under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere den. Denne browser-tilføjelse fortæller Google Analytics via et JavaScript, at data og oplysninger om besøg på internetsider ikke må overføres til Google Analytics. Installationen af ​​browser-tilføjelsesprogrammet betragtes som en indsigelse fra Google. Hvis brugerens it-system senere slettes, formateres eller geninstalleres, skal brugeren geninstallere browsertilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsen blev afinstalleret af brugeren eller en anden person, eller er deaktiveret, er det muligt at installere eller aktivere den igen.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser i Google kan hentes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics forklares yderligere under følgende link: https://www.google.com/analytics/.

12. Google AdWords

I sin tjeneste har Bonusway integreret komponenten Google AdWords.

Google AdWords er en tjeneste til internetannoncering, der gør det muligt for annoncøren at placere annoncer i Google-søgemaskinens resultater og Googles annonceringsnetværk.

Operativselskabet for Google AdWords-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google kan placere en cookie på brugerens enhed. Definitionen af cookies er forklaret ovenfor.

Google er i stand til at analysere brugen af vores hjemmeside. I løbet af denne tekniske procedure kan virksomheden Google få viden om personlige oplysninger, som f.eks. brugerens IP-adresse.

Personoplysninger, herunder brugerens IP-adresse, kan sendes til Google. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre personoplysninger indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.

Brugeren har mulighed for at indvende mod den interessebaserede annoncering fra Google. Derfor skal brugeren besøge linket www.google.com/settings/ads fra hver browser, som anvendes, og foretage de ønskede indstillinger.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser i Google kan hentes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/.

13. AppsFlyer

I sin tjeneste har Bonusway integreret komponenten AppsFlyer.

AppsFlyer er en tjeneste til mobilanalyse. Mobilanalyser er indsamling og analyse af data om besøgendes adfærd i mobile applikationer.

Operativselskabet til AppsFlyer-komponenten er AppsFlyer Ltd., 100 1st Street, 25th floor, San Francisco, CA 94105, USA.

AppsFlyer bruges til at analysere brugen af vores mobilapplikation. I løbet af denne tekniske procedure kan virksomheden AppsFlyer få viden om personlige oplysninger, som f.eks. brugerens IP-adresse.

Personlige data, herunder brugerens IP-adresse, kan sendes til AppsFlyer i EU. Disse personoplysninger gemmes af AppsFlyer i EU. AppsFlyer kan overføre disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser i AppsFlyer kan hentes på https://www.appsflyer.com/gdpr/dpa.pdf.

14. OneSignal

I sin tjeneste har Bonusway integreret komponenten OneSignal.

OneSignal er en tjeneste til push-meddelelser. Med push-meddelelser kan Bonusway kontakte brugerne af Bonusway-mobilapplikationen med information om sikkerhed og tilbud, der er relevante for dem.

Operationsselskabet for OneSignal-komponenten er Onesignal Inc., 411 Borel Ave, Suite 512, San Mateo, CA 94402, USA.

OneSignal bruges til at sende push-meddelelser til brugerne af Bonusways mobilapplikationen. I løbet af denne tekniske procedure vil virksomheden OneSignal få viden om personlige oplysninger, som f.eks. brugerens IP-adresse.

Personlige data, herunder brugerens IP-adresse, kan overføres til OneSignal i USA. Disse personoplysninger gemmes af OneSignal i USA. OneSignal kan overføre disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.

Push-meddelelser sendes kun, hvis brugeren udtrykkeligt har givet sit samtykke til det.

15. Twilio

I sin tjeneste har Bonusway integreret komponenten Twilio.

Twilio er en meddelelsestjeneste. Det giver Bonusway mulighed for at sikre sine brugerkonti ved at bruge sms/voice som en anden faktor for godkendelse.

Operativselskabet for Twilio-komponenten er Twilio, Inc., 375 Beale Street, Suite 300 San Francisco, CA 94105, USA.

Twilio bruges til at sende sms-beskeder til brugerne af Bonusway-tjenesten. I løbet af denne tekniske procedure vil virksomheden Twilio få kendskab til personlige oplysninger, som f.eks. brugerens mobilnummer.

Personlige data, herunder brugerens mobilnummer, kan sendes til Twilio i USA og EU. Disse personoplysninger gemmes af Twilio i USA og EU. Twilio kan videregive disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.

Ingen meddelelser sendes til brugeren, hvis vedkommende vælger ikke at indtaste sit telefonnummer i systemet.

16. Dialog Insight

I sin tjeneste har Bonusway integreret komponenten Dialog Insight.

Dialog Insight er en e-mail-leveringstjeneste.

Operationsselskabet af Dialog Insight-komponenten er Dialog Insight, 4535 Wilfrid-Hamel Blvd, Suite 210, Quebec G1P 2J7s, Canada.

Dialog Insight bruges til at sende e-mail-meddelelser til brugerne af Bonusway-tjenesten. Under denne tekniske procedure vil virksomheden Dialog Insight få kendskab til personlige oplysninger, såsom brugerens e-mail-adresse.

Personlige data, herunder brugerens e-mail-adresse, kan overføres til Dialog Insight i Canada. Disse personoplysninger gemmes af Dialog Insight i Canada. Dialog Insight kan overføre disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.

E-mails sendes kun, hvis brugeren har givet udtrykkeligt samtykke til det.

17. Retsgrundlaget for behandlingen

Art. 6, stk. 1 lit. a i Persondataforordningen tjener som retsgrundlag for behandlinger, for hvilke vi opnår samtykke til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig for udførelsen af ​​en kontrakt, som brugeren er part i, for eksempel, når behandling er nødvendig for levering af varer eller levering af anden tjeneste, er behandlingen baseret på Artikel 6, stk. 1, lit. b i Persondataforordningen. Det samme gælder for sådanne behandlinger, som er nødvendige for at gennemføre kontraktlige foranstaltninger, for eksempel i tilfælde af undersøgelser vedrørende vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, hvormed behandling af personoplysninger er nødvendig, f.eks. for opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på Art. 6, stk. 1 lit. c i Persondataforordningen. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte brugerens eller en anden fysisk persons livsinteresser. Dette ville f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende blev skadet i vores firma, og hans navn, alder, sygeforsikringsdata eller andre vitale oplysninger skulle videreføres til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Derefter vil behandlingen være baseret på Art. 6, stk. lit. d i Persondataforordningen. Endelig kan behandlingsoperationerne være baseret på artikel 6, stk. 1, lit. f i Persondataforordningen. Dette retsgrundlag anvendes til behandling af operationer, der ikke er omfattet af nogen af ​​ovennævnte juridiske grunde, hvis behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vores virksomhed eller tredjemand forfølger, medmindre interesserne tilsidesættes af interesserne eller grundlæggende rettigheder og friheder for brugeren, der kræver beskyttelse af personoplysninger. Sådanne behandlinger er særligt tilladte, fordi de er blevet specifikt nævnt af den europæiske lovgiver, som anser, at en legitim interesse kunne antages, hvis brugeren er en kunde af Bonusway (stk. 47, 2. sætning i Persondataforordningen)

18. De legitime interesser, Bonusway eller tredjepart forfølger

Hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, lit. f i Persondataforordningen, er det vores legitime interesse at udføre vores forretning til gavn for alle vores medarbejdere og aktionærerne.

19. Perioden for opbevaring af personoplysninger

Kriterierne for at fastsætte opbevaringsperioden for personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de respektive oplysninger rutinemæssigt, så længe de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten eller iværksættelse af en kontrakt.

20. Levering af personoplysninger som lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt; brugerens pligt til at give personoplysning; eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger

Vi præciserer, at leveringen af personoplysninger er delvist påkrævet ved lov (fx skatteregler), eller kan også skyldes bestemmelser i henhold til en kontrakt (fx oplysninger om den kontraktlige partner). Nogle gange kan det være nødvendigt at indgå en kontrakt, hvori brugeren giver os personlige oplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Brugeren er for eksempel forpligtet til at give os personoplysninger, når vores firma underskriver en kontrakt med ham eller hende. Manglende levering af personoplysninger ville få den konsekvens, at kontrakten med brugeren ikke kunne indgås. Inden personlige oplysninger leveres af brugeren, skal brugeren kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Vores databeskyttelsesrådgiver kan oplyse brugeren om, hvorvidt levering af personoplysninger er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er pligt til at levere personoplysninger og konsekvenserne af, at den personlige data ikke leveres.

21. Tilstedeværelsen af automatiseret beslutningstagning

Vi bruger ikke automatiseret beslutningstagning.